Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Een goed doel steunen terwijl uw naasten rijker worden! Sinterklaas komt eraan …

Een goed doel steunen kan door tal van initiatieven. Nu maar ook later. Dat later kan nu reeds geregeld worden en leiden tot een behoorlijke fiscale optimalisatie.

Al ooit gehoord van een duo legaat

Een legaat is de toebedeling van het geheel of delen van uw vermogen door middel van een testament. Door middel van het testament wijkt u af van wat de wetgever als normale erfopvolging heeft voorzien. Mits een aantal beperkingen, wat de rechten van reservataire erfgenamen betreft is zulks toegestaan. Er bestaan verschillende soorten legaten maar in het kader van een duo legaat wordt gebruik gemaakt van het algemene en het bijzondere legaat.

Het bijzondere legaat zal aan een persoon een bepaald goed of geldsom toebedelen. Bij een algemeen legaat wordt de algemeenheid van goederen toebedeeld. Wanneer deze beide legaten worden gecombineerd is het mogelijk om aan een bepaald persoon of bepaalde personen de algemeenheid van het vermogen toe te bedelen, onder aftrek wat door een bijzonder mandaat aan een specifiek persoon of personen werd overgemaakt.

In het kader van het duo legaat wordt aan een goed doel een algemeen legaat gedaan maar onder de last om aan één of meer andere legatarissen een som uit te keren “vrij van successierechten”. Het goede doel krijgt een algemeen legaat met een last, die in hoofde van de ontvanger dan een bijzonder legaat zal inhouden.

Wat is hiervan feitelijk het nut?

Wanneer men iets uit een nalatenschap ontvangt zal men gehouden zijn hierop successierechten te betalen. Zo ook bij het ontvangen van een legaat. Wat men aan erfbelasting moet betalen hangt af van de waarde van wat men ontvangt maar zal ook bepaald worden door wie het vermogen wordt verkregen. Hoe dichter men in erfrechtelijke lijn staat met de erflater, hoe milder de te betalen rechten, hoe groter de afstand, hoe zwaarder de successiedruk.

In rechte lijn zal vermogen boven de 250.000 EUR worden belast aan 27 %, bij broers en zussen, neven en nichten of zelfs vreemden loop dit percentage op tot 65 % vanaf een bedrag van 125.000 EUR.

Een erkend goed doel onder de vorm van een VZW verkrijgt onder een heel ander tarief. Zij betalen een vlak tarief van 8,5 %. Hierin zit dan ook het voordeel om een goed doel bij uw successie te betrekken.

Door het goede doel het vermogen toe te bedelen onder de last een som én de te betalen rechten van de bijzondere legataris te voldoen, zal er in totaal minder aan successierechten worden betaald zodat elke partij er beter van wordt.

Een eenvoudig cijfervoorbeeld

Een alleenstaande heeft een vermogen van 1.000.000 EUR. De enige erfgenaam is zijn broer Wim. Zonder duo legaat zou de broer 618.750 EUR aan successierechten dienen te betalen en daardoor 381.250 EUR over houden.

Wanneer een testament wordt opgemaakt waarbij het goede doel het ganse vermogen zal verkrijgen maar onder de last aan de broer een som te betalen van 500.000 EUR en ook de successierechten hierop dient ten laste te nemen ontstaat volgende situatie.

De last mag door de VZW van haar te belasten deel worden afgetrokken, niet de verschuldigde successie. Wanneer ze een algemeen legaat verkrijgt van 1.000.000 EUR en aan Wim 500.000 EUR dient te betalen vrij van successierechten, betekent dat in hoofde van de VZW 500.000 EUR zal worden belast. Dit kost 42.500 EUR.

De broer verkrijgt 500.000 EUR. De successierechten hierop bedragen 293.750 EUR maar moeten niet door Wim betaald worden maar door de VZW. Zij betaalt dus in totaliteit 336.250 EUR aan erfbelasting.

Met hetgeen uit het algemene legaat rest (1.000.000 – 500.000 =) 500.000 EUR betaalt zij de verschuldigde belasting en houdt dan 163.750 EUR over. Integraal te besteden aan haar goede doel. En Wim, die ontving 500.000 EUR ofwel 118.750 EUR meer dan zonder duo legaat. Hoewel hij zijn broer echt wel mist, is hij heel tevreden met diens menslievendheid.

Deze eenvoudige schets van wat een duo legaat kan betekenen ging enkel in op het fiscale voordeel. Vaak zal de testator ook nog andere doelstellingen willen realiseren met zijn legaat. Bv. Een welbepaald goed laten toekomen aan een erfgenaam, de VZW een zeker maar beperkter deel van de koek toebedelen ten voordele van de erfgenamen. In dat geval zal gepast maatwerk steeds zorgen voor het bereiken van de doelstelling,… voor later natuurlijk!

Patrick Moonen
Director Competence Center
PROGENTIS NV 

 
What do you want to do ?
New mail

Terugkeren naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid