Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Veel gestelde vragen

Deze vraag is essentieel in een goede persoonlijke financiële planning. Zij geeft immers het antwoord op hoeveel vermogen er nodig is om financieel onafhankelijk te zijn, en welke spaarinspanning er moet geleverd worden om die onafhankelijkheid te bereiken.

Maar het antwoord op die vraag kunnen wij pas geven wanneer wij een goed zicht hebben op de wijze waarop uw vermogen is gestructureerd, en op de verwachte inkomsten- en uitgavenstromen.

Ook bij successieplanning is het antwoord op die vraag een belangrijk gegeven. Vooraleer er geschonken mag worden naar de volgende generatie, moet er eerst zekerheid bestaan dat de langstlevende over een voldoende groot vermogen beschikt zodat zijn/haar financiële onafhankelijkheid niet in het gedrang komt. Maar al te vaak stellen we vast dat de langstlevende zich moet tevreden stellen met het vruchtgebruik op het vermogen, met als mogelijk gevolg dat de inkomsten niet meer toereikend zijn.

PROGENTIS richt zich tot ondernemers en particulieren met een belegbaar vermogen van  1.000.000 EUR en meer. Wanneer u nog niet over 1.000.000 EUR beschikt, maar wel de doelstelling heeft om dit op termijn op te bouwen, onderzoeken wij graag samen met u of wij nu  reeds een grote toegevoegde waarde voor u kunnen betekenen. 

Het zal u wellicht niet verbazen, maar de situatie van een cliënt, evenals zijn behoeften zijn iedere keer verschillend. Bij PROGENTIS doen we geen bandwerk maar maatwerk. Om die reden is het belangrijk dat vooraleer wij een offerte voor u kunnen opmaken, wij ons een idee kunnen vormen van wat wij voor u kunnen betekenen.

Bij PROGENTIS krijgt u op voorhand  een duidelijke tarifering zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. En wanneer wij u een voorstel maken, dan zijn wij ook overtuigd dat de optimalisaties en adviezen die wij zullen verlenen, een grote toegevoegde waarde voor u zullen bieden, zowel financieel, als naar bescherming van uw vermogen, als naar gemoedsrust.

Doorgaans wordt om fiscale redenen aan successieplanning gedaan. Maar afhankelijk van hoe het vermogen is samengesteld, is het vaak ook op latere leeftijd nog mogelijk om een successieplanning uit te werken met als doelstelling om zo weinig  mogelijk erfbelasting (voormalige successierechten) te betalen.

Wanneer u echter uw vermogen zo wenst te organiseren dat u kan beslissen wie wat moet krijgen bij uw vooroverlijden, kortom uw dierbaren  te beschermen en één en ander burgerrechtelijk te regelen, dan ken men eigenlijk nooit jong genoeg zijn om met successieplanning te starten. Vaak gebeuren er zelfs toebedelingen zonder dat men daar bij stilstaat , bijvoorbeeld door het afsluiten van een levensverzekering. Maar de gevolgen zijn daarvan niet altijd juist gekend.

De ideale planning is dan ook deze waarbij uw doelstellingen met betrekking tot uw vermogen worden gerealiseerd, en u tegelijkertijd ook fiscaal optimaliseert.

Neem vooral de tijd om uw doelstellingen te bepalen. Vaak is het interessant dit te doen samen met een deskundige en ja waarom niet, samen met partner en kinderen.

Een gesplitste aankoop het voordeel dat bij het overlijden van de vruchtgebruiker, de blote eigenaar volle eigenaar wordt, zonder dat er erfbelasting (voormalige successierechten) moet betaald worden. Tenminste wanneer elk van de partijen hun respectievelijke deel met eigen middelen betaalt.

Het snel geld schenken aan de kinderen die hiermee de blote eigendom aankopen is al jaren een doorn in het oog van de fiscus. Deze laatste heeft, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat, besloten dat wanneer de geldschenking gebeurde met betaling van schenkingsrechten, deze  vorm van planning goed wordt bevonden. Gebeurde de schenking zonder van schenkingsrechten, dan vindt de fiscus dit een bedekte bevoordeling en zal ze, mogelijks bij overlijden van de vruchtgebruiker toch erfbelasting trachten te innen.

Naast het fiscale betekent deze manier van planning toch ook en vooral dat een belangrijk deel van de zeggenschap over het aangekochte goed wordt overgedragen. Een verkoop zonder instemming van de blote eigenaars is niet meer mogelijk en kan op latere leeftijd mogelijks de financiële onafhankelijkheid hypothekeren.

Wanneer na rijp overleg blijkt dat deze methode van aankoop een mooie successieplanning kan inhouden, zorg er dan ook voor dat via specifieke overeenkomsten tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker u toch de zeggenschap behoudt.

Een bijkomend aandachtspunt: draag er wel zorg voor dat de langstlevende ouder over het ganse vruchtgebruik kan beschikken.

Wij sommen hier alvast drie redenen op waarom wij overtuigd zijn dat wij een belangrijke toegevoegde waarde kunnen hebben in het beheer van uw portefeuille:

  1. Ons onafhankelijk aandeelhouderschap laat ons toe om met een open architectuur te werken waardoor wij de beste oplossingen kunnen aanreiken.

  2. Wij zorgen ervoor dat uw beleggingen op een professionele wijze worden bestuurd, vanuit een duidelijke visie en strategie. Onze specifieke aanpak leidt niet alleen tot rendements- en risico-optimalisaties, maar zal u ook de nodige gemoedsrust geven. Dankzij onze secure opvolging verzekert u zich dat uw portefeuille efficiënt beheerd blijft.

  3. Bij al onze adviezen staan uw belangen centraal. Wij leveren maatwerk zodoende dat de aangereikte oplossingen wel degelijk zijn afgestemd op uw noden en behoeften.

De beste publiciteit is de mond-aan-mond reclame. Onze cliënten verwijzen ons met genoegen door naar ondernemers en particulieren die belang hebben bij onze dienstverlening. Indien u ons echter niet kent, kan u objectieve  kwaliteitsreferenties vinden op  onze webpagina “Over Ons – Onze Referenties”.

Bij Progentis starten we altijd met een verkennend en persoonlijk gesprek. Op die manier krijgt u een duidelijk beeld van wat wij voor u kunnen betekenen en waarin wij verschillen van uw bestaande adviseurs en financiële instellingen.

Indien wij overtuigd zijn van onze meerwaarde die wij voor u kunnen leveren, en enkel en alleen in dat geval, zullen wij u toelichten op welke manier kan samengewerkt worden en welke tarifering wij daarvoor wensen te hanteren.

Sinds 1976 is het mogelijk een huwelijkscontract te wijzigen. In de meeste gevallen gaat het om een eenvoudige procedure waarbij voor notaris uit het bestaande huwelijkscontract artikels worden aangepast.

Het belang van een goed huwelijkscontract met voldoende mogelijkheden om het vermogen te kunnen (be)sturen bij het eerste overlijden, kan niet overschat worden. Het biedt de mogelijkheid om fiscale optimalisaties te realiseren en/of zeggenschap te organiseren. Een correct, modern huwelijkscontract vormt de basis van een goede successieplanning.

Uw bestaande adviseurs, hoe zinvol en kwaliteitsvol zij ook mogen zijn, focussen zich enkel op een deelaspect van uw vermogen. Bijgevolg dient u zelf vanuit een helicopter-visie , dag na dag, de juiste patrimoniale beslissingen te nemen.. De realiteit leert ons echter dat een professionele piloot inhuren, die naast u zit en de helicopter voor u bestuurt, zeker geen overbodige luxe is.

De hele aanpak van Progentis steunt op het adviseren van vermogende families over al hun vermogenskwesties.  Zijn expertise gaat dus verder dan een eenvoudige benadering van het vermogensbeheer en omvat alle vermogensbestanddelen,  waarvan de bescherming wordt gewaarborgd.  Aangezien Progentis bovendien aan geen enkel merk gelinkt is, behoudt het zijn onafhankelijkheid in zijn aanbevelingen.

Progentis definieert zichzelf als een multi-family office.  Dit onderscheidt het van de meeste family offices die gewijd zijn aan één of enkele families.  De kernactiviteit is het adviseren van families van ondernemers, leidinggevenden en gepensioneerden met meer dan 1 miljoen activa, met behoud van een persoonlijke en vertrouwelijke benadering als voorrecht.

Progentis staat families bij in al hun patrimoniale zaken.  Daarom werkt Progentis samen met families om hen te ondersteunen in hun acties, of het nu gaat om een accountant, een bankier of een notaris.   Progentis geniet  van een globale visie op de patrimoniale situatie van de families en is dus beter in staat om het patrimoniaal  proces te sturen.

Overtuigd?

Misschien moeten we elkaar beter leren kennen.