Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Gedaan met dubbele belasting op buitenlands balast vermogen

 

Op 23 juni 2021 besliste het grondwettelijk hof dat er een discriminatie was in de behandeling van buitenlands roerend en buitenlands onroerend goed, wanneer een nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner openviel.

De beslissing:

Successierechten die in het buitenland dienden betaald te worden op daar gelegen onroerende goederen konden in mindering gebracht worden van het in België te betalen bedrag. Voor roerende goederen was dit niet het geval.

Daarop volgde de uitspraak waar gesteld werd dat art. 17 van het Wetboek Successie en het gelijkaardige artikel voor Vlaanderen nl 5.0.0.0.1 4° de grondwet schendt “in zoverre het niet erin voorziet dat belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in het buitenland aangehouden roerende goederen verkrijgen, het in België opvorderbare successierecht dat die goederen treft, verminderd kunnen zien met het bedrag van de erfbelasting geheven in het land waar die goederen worden aangehouden”.

De vereisten:

Om de verrekening te kunnen laten gebeuren dient bij de aangifte volgende bewijs te worden aangeleverd :

  • een behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in het buitenland betaalde erfbelasting (de datum van het kwijtschrift is bepalend voor de eventuele omrekening naar euro);
  • een door de bevoegde buitenlandse overheid voor eensluidend verklaard afschrift van de aangifte en van de berekening van de rechten.

 

De fiscus:

De verrekening is mogelijk op voorwaarde dat de betrokken roerende goederen werden aangegeven en dus behoren tot het actief van de nalatenschap. Als de in het buitenland betaalde erfbelasting meer bedraagt dan het successierecht op het buitenlands roerend, is er geen successierecht op het buitenlands roerend goed verschuldigd. Bedraagt de in het buitenland betaalde erfbelasting echter minder dan het successierecht op het buitenlands roerend goed, dan is voor het successierecht enkel het surplus verschuldigd.

Bezwaarschriften kunnen ingediend worden desgevallend ook voor nalatenschappen ouder dan 5 jaar.

Wachten op nieuwe wetgeving:

Het is nu aan de wetgever om het ongrondwettelijke artikel in de belastingwet te wijzigen. Maar tot dan heeft de fiscus beloofd zich te schikken naar de uitspraak van het Hof en de toepassing van de wetsbepaling te verruimen tot “alle belastingen geheven omwille van het overlijden”.

Opnieuw wordt wetgeving en rechtspraak met betrekking tot in het buitenland aangehouden activa in de schijnwerpers geplaatst.  Na de bronbelasting op in het buitenland aangehouden onroerende goederen, die wij in onze vorige nieuwsbrief hebben besproken, is het nu de beurt aan de roerende waarden.  Of het nu gaat om successierechten of om directe belastingen, deze evoluties bevestigen de noodzaak voor elke familie, met vermogen in het buitenland, om haar fiscale situatie regelmatig te bekijken en deze zo nodig aan te passen of te laten herevalueren.


Terugkeren naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid