Stuur een bericht

of neem telefonisch contact op via 02/643.43.43

Onze missie

PROGENTIS richt zich tot succesvolle ondernemers/kaderleden en bemiddelde particulieren die hun privaat vermogen wensen te beheren op een professionele manier. Wij focussen ons op de groei en het behoud van het privaat vermogen door als one-stop-provider hoogkwalitatieve en op maat gemaakte vermogensoplossingen te adviseren en te implementeren, over generaties heen.

Onze globale benadering van het vermogen, in combinatie met een deskundige en pro-actieve aanpak, leiden tot oplossingen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van onze cliënten.Het succes van PROGENTIS berust op het feit dat wij naast een heel persoonlijke  en discrete aanpak, de belangen van onze cliënten op de eerste plaats laten komen. Met PROGENTIS kan u in vertrouwen werken.

PROGENTIS heeft als doel dat elke cliënt zijn vermogen zo zorgeloos als mogelijk bestuurd en beheerd ziet.

 

Ontstaan van Progentis nv

Gewapend met een heel sterke visie (waarin de cliënt centraal staat) en netwerk, gaat de uitbouw van PROGENTIS Family Office officieel van start.
Geoffroy Steyt start met Financial Planning te doceren aan de Universiteit van Antwerp Management School (nu AMS).

 

Beur crash

De basisprincipes die PROGENTIS hanteert om een gezonde portefeuille op te bouwen blijken meteen hun vruchten af te werpen. Elke cliënt blijft geïnvesteerd en behoudt doorheen deze woelige periodes zijn gemoedrust.

 

Nieuwe kantoren Louizalaan – Brussel

PROGENTIS vatte haar activiteiten aan vanuit de familiale woning van Geoffroy Steyt. Maar nu ook de privé-gedeeltes  reeds meer dan een jaar worden ingenomen is het hoogtijd om de verdere uitbreiding te garanderen vanuit de nieuwe kantoren gelegen in de  Louizalaan 497, 1050 Brussel.

 

Start activiteiten PROGENTIS Luxembourg sa

In het kader van de uitbreiding van de internationale activiteiten en het verder professionaliseren van de dienstverlening wordt PROGENTIS Luxembourg in het leven geroepen.
PROGENTIS Luxembourg concentreert zich eveneens op het verzorgen van institutionele relaties.

 

Nieuw IT-platform

Er wordt geïnvesteerd in een nieuw informatica-systeem dat toelaat om de dienstverlening verder  te optimaliseren zodat zowel de groei van PROGENTIS op een kwalitatieve en efficiënte  manier kan blijven verlopen.

 

PROGENTIS Lustrum

Met 105 aanwezigen, waaronder de trouwe cliënten uit het eerste uur, viert PROGENTIS  haar vijfjarig bestaan. Er wordt met niet weinig fierheid teruggeblikt op de realisaties uit het verleden en we herbevestigen dat ook in de toekomst de belangen van de cliënten centraal zullen blijven staan.

 

Oprichting PROGENTIS COUNCIL

Om de lange termijnstrategie  van PROGENTIS, waarbij de belangen van de cliënt centraal staan,  te bewaken, wordt een adviesraad in het leven geroepen, waarin Geoffroy Steyt (CEO PROGENTIS), Professor Noël Van Robaeys (Strategisch Management), Dokter Ingrid Depoorter (Financieel Recht), en de heer Kris Buggenhout (Human Resources) zetelen. 

 

Erkenning Bemiddeling in Bank- en Beleggingsdiensten

PROGENTIS is één van de 16 actoren op de Belgische markt die de vergunning van “Bemiddeling in Bank- en Beleggingsdiensten” in ontvangst mag nemen. Deze licentie kadert in de verdere professionalisering van onze diensten, en biedt extra mogelijkheden om nog beter af te stemmen op de behoeften van onze cliënten.

 

Ontplooiing activiteiten in Brussel en Wallonië

Vandaag is 90 % van de cliënten van PROGENTIS Nederlandstalig; In het kader van de aanhoudende en toenemende vraag naar ons aanbod uit Franstalig België, versterkt PROGENTIS haar team en infrastructuur om deze dienstverlening te kunnen aanbieden.

 

Investeringen in IT en in menselijk kapitaal

PROGENTIS blijft haar IT-infrastructuur verder ontwikkelen met oog op een steeds kwalitatievere dienstverlening. Omdat PROGENTIS wil anticiperen op de groeiende vraag en haar expertise verder wil diversifiëren, investeert het bedrijf in de versterking van haar team voor een nog betere opvolging en communicatie.

 

10 Years At Your Loyal Service

Ter gelegenheid van haar tiende verjaardag, verhuist PROGENTIS naar een nieuwe locatie, gelegen op enkele honderden meters van haar vroegere burelen. Deze nieuwe implementatie laat een betere operationele werking toe, een aangenamere werkplek, en een beter onthaal voor de cliënten en andere stakeholders. PROGENTIS neem tegelijkertijd een participatie in Bigtree, waardoor het palet van diensten verstevigd wordt.

Volledige historiek weergeven
Verbergen

Jarenlange ervaring

De onafhankelijkheid van waaruit PROGENTIS kan opereren is verankerd in haar aandeelhouderschap. Alle aandelen zijn immers verenigd in de handen van de familie Steyt waardoor er geen externe druk kan uitgeoefend worden op de adviezen en de dienstverlening. Bovendien is de familie actief betrokken bij de dagelijkse bedrijfsleiding, en staat zij ook dagelijks in contact met het cliënteel. De betrokkenheid met de cliënten die hun vertrouwen schenken aan PROGENTIS is dan ook voor de lange termijn gegarandeerd.

Chief Executive Officer
Chief Investment Officer
Geoffroy Steyt
Financial & HR ManagementCaroline Jacob
Director Competence CenterPatrick Moonen
Operational ManagementTonny Vanderhoven* * Acting for A & T Lazur BVBA - Consultant of PROGENTIS SA
Customer SupportXavier Delhavée
Finance DepartmentPhilippe Jacob

Veel gestelde vragen

Deze vraag is essentieel in een goede persoonlijke financiële planning. Zij geeft immers het antwoord op hoeveel vermogen er nodig is om financieel onafhankelijk te zijn, en welke spaarinspanning er moet geleverd worden om die onafhankelijkheid te bereiken.

Maar het antwoord op die vraag kunnen wij pas geven wanneer wij een goed zicht hebben op de wijze waarop uw vermogen is gestructureerd, en op de verwachte inkomsten- en uitgavenstromen.

Ook bij successieplanning is het antwoord op die vraag een belangrijk gegeven. Vooraleer er geschonken mag worden naar de volgende generatie, moet er eerst zekerheid bestaan dat de langstlevende over een voldoende groot vermogen beschikt zodat zijn/haar financiële onafhankelijkheid niet in het gedrang komt. Maar al te vaak stellen we vast dat de langstlevende zich moet tevreden stellen met het vruchtgebruik op het vermogen, met als mogelijk gevolg dat de inkomsten niet meer toereikend zijn.

PROGENTIS richt zich tot ondernemers en particulieren met een belegbaar vermogen van  1.000.000 EUR en meer. Wanneer u nog niet over 1.000.000 EUR beschikt, maar wel de doelstelling heeft om dit op termijn op te bouwen, onderzoeken wij graag samen met u of wij nu  reeds een grote toegevoegde waarde voor u kunnen betekenen. 

Het zal u wellicht niet verbazen, maar de situatie van een cliënt, evenals zijn behoeften zijn iedere keer verschillend. Bij PROGENTIS doen we geen bandwerk maar maatwerk. Om die reden is het belangrijk dat vooraleer wij een offerte voor u kunnen opmaken, wij ons een idee kunnen vormen van wat wij voor u kunnen betekenen.

Bij PROGENTIS krijgt u op voorhand  een duidelijke tarifering zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. En wanneer wij u een voorstel maken, dan zijn wij ook overtuigd dat de optimalisaties en adviezen die wij zullen verlenen, een grote toegevoegde waarde voor u zullen bieden, zowel financieel, als naar bescherming van uw vermogen, als naar gemoedsrust.

Doorgaans wordt om fiscale redenen aan successieplanning gedaan. Maar afhankelijk van hoe het vermogen is samengesteld, is het vaak ook op latere leeftijd nog mogelijk om een successieplanning uit te werken met als doelstelling om zo weinig  mogelijk erfbelasting (voormalige successierechten) te betalen.

Wanneer u echter uw vermogen zo wenst te organiseren dat u kan beslissen wie wat moet krijgen bij uw vooroverlijden, kortom uw dierbaren  te beschermen en één en ander burgerrechtelijk te regelen, dan ken men eigenlijk nooit jong genoeg zijn om met successieplanning te starten. Vaak gebeuren er zelfs toebedelingen zonder dat men daar bij stilstaat , bijvoorbeeld door het afsluiten van een levensverzekering. Maar de gevolgen zijn daarvan niet altijd juist gekend.

De ideale planning is dan ook deze waarbij uw doelstellingen met betrekking tot uw vermogen worden gerealiseerd, en u tegelijkertijd ook fiscaal optimaliseert.

Neem vooral de tijd om uw doelstellingen te bepalen. Vaak is het interessant dit te doen samen met een deskundige en ja waarom niet, samen met partner en kinderen.

Een gesplitste aankoop het voordeel dat bij het overlijden van de vruchtgebruiker, de blote eigenaar volle eigenaar wordt, zonder dat er erfbelasting (voormalige successierechten) moet betaald worden. Tenminste wanneer elk van de partijen hun respectievelijke deel met eigen middelen betaalt.

Het snel geld schenken aan de kinderen die hiermee de blote eigendom aankopen is al jaren een doorn in het oog van de fiscus. Deze laatste heeft, zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat, besloten dat wanneer de geldschenking gebeurde met betaling van schenkingsrechten, deze  vorm van planning goed wordt bevonden. Gebeurde de schenking zonder van schenkingsrechten, dan vindt de fiscus dit een bedekte bevoordeling en zal ze, mogelijks bij overlijden van de vruchtgebruiker toch erfbelasting trachten te innen.

Naast het fiscale betekent deze manier van planning toch ook en vooral dat een belangrijk deel van de zeggenschap over het aangekochte goed wordt overgedragen. Een verkoop zonder instemming van de blote eigenaars is niet meer mogelijk en kan op latere leeftijd mogelijks de financiële onafhankelijkheid hypothekeren.

Wanneer na rijp overleg blijkt dat deze methode van aankoop een mooie successieplanning kan inhouden, zorg er dan ook voor dat via specifieke overeenkomsten tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker u toch de zeggenschap behoudt.

Een bijkomend aandachtspunt: draag er wel zorg voor dat de langstlevende ouder over het ganse vruchtgebruik kan beschikken.

Wij sommen hier alvast drie redenen op waarom wij overtuigd zijn dat wij een belangrijke toegevoegde waarde kunnen hebben in het beheer van uw portefeuille:

  1. Ons onafhankelijk aandeelhouderschap laat ons toe om met een open architectuur te werken waardoor wij de beste oplossingen kunnen aanreiken.

  2. Wij zorgen ervoor dat uw beleggingen op een professionele wijze worden bestuurd, vanuit een duidelijke visie en strategie. Onze specifieke aanpak leidt niet alleen tot rendements- en risico-optimalisaties, maar zal u ook de nodige gemoedsrust geven. Dankzij onze secure opvolging verzekert u zich dat uw portefeuille efficiënt beheerd blijft.

  3. Bij al onze adviezen staan uw belangen centraal. Wij leveren maatwerk zodoende dat de aangereikte oplossingen wel degelijk zijn afgestemd op uw noden en behoeften.

De beste publiciteit is de mond-aan-mond reclame. Onze cliënten verwijzen ons met genoegen door naar ondernemers en particulieren die belang hebben bij onze dienstverlening. Indien u ons echter niet kent, kan u objectieve  kwaliteitsreferenties vinden op  onze webpagina “Over Ons – Onze Referenties”.

Bij Progentis starten we altijd met een verkennend en persoonlijk gesprek. Op die manier krijgt u een duidelijk beeld van wat wij voor u kunnen betekenen en waarin wij verschillen van uw bestaande adviseurs en financiële instellingen.

Indien wij overtuigd zijn van onze meerwaarde die wij voor u kunnen leveren, en enkel en alleen in dat geval, zullen wij u toelichten op welke manier kan samengewerkt worden en welke tarifering wij daarvoor wensen te hanteren.

Sinds 1976 is het mogelijk een huwelijkscontract te wijzigen. In de meeste gevallen gaat het om een eenvoudige procedure waarbij voor notaris uit het bestaande huwelijkscontract artikels worden aangepast.

Het belang van een goed huwelijkscontract met voldoende mogelijkheden om het vermogen te kunnen (be)sturen bij het eerste overlijden, kan niet overschat worden. Het biedt de mogelijkheid om fiscale optimalisaties te realiseren en/of zeggenschap te organiseren. Een correct, modern huwelijkscontract vormt de basis van een goede successieplanning.

Uw bestaande adviseurs, hoe zinvol en kwaliteitsvol zij ook mogen zijn, focussen zich enkel op een deelaspect van uw vermogen. Bijgevolg dient u zelf vanuit een helicopter-visie , dag na dag, de juiste patrimoniale beslissingen te nemen.. De realiteit leert ons echter dat een professionele piloot inhuren, die naast u zit en de helicopter voor u bestuurt, zeker geen overbodige luxe is.

Overtuigd?

Misschien moeten we elkaar beter leren kennen.